当前位置: 首页 美文资讯 诗歌资讯

僭赏滥刑的典故

赏不欲僭,刑不欲滥。赏僭则利及小人,刑滥则害及君子

这个是荀子对赏与刑的看法观点,具体到我们现代社会其实依然有很重要的现实意义:

可以从两方面来阐述,国家机器和企业发展。赏与罚说到底就是人才激励制度,赏罚分明,题目中主要阐述的也就是这个观点,一定要赏罚严明。具体怎么做讲究一个度,其实还是挺难的。

滥用的网络解释滥用的网络解释是什么

滥用的网络解释是:滥用滥làn,胡乱,过多地使用。滥,不加选择,没有节制。

滥用的网络解释是:滥用滥làn,胡乱,过多地使用。滥,不加选择,没有节制。词性是:动词。拼音是:lànyòng。注音是:ㄌㄢ_ㄩㄥ_。结构是:滥(左右结构)用(独体结构)。

滥用的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:

一、词语解释【点此查看计划详细内容】

滥用lànyòng。(1)胡乱、过多地使用。

二、引证解释

⒈胡乱、过多地使用。引《清史稿·礼烈亲王代善传》:“二十一年,坐陵辱大臣,滥用非刑,夺爵,圈禁。”《二十年目睹之怪现状》第七九回:“_两江总督_被京里御史上摺子参了一本,_他滥用朝廷名器。”《当代》1981年第3期:“如果报纸想寻找滥用权力的例证,那就派记者来A市调查一下吧。”

三、国语词典

胡乱的过度使用。如:「滥用公款」、「滥用职权」。

关于滥用的近义词

浪费

关于滥用的反义词

节用撙节

关于滥用的单词

abusefreesubstanceabuseabusivemisusewasteill-useabusedrugabuse

关于滥用的成语

放刁把滥滥官污吏滥用职权宁遗勿滥横恩滥赏狂轰滥炸宁缺毋滥混应滥应用心用意宁缺勿滥

关于滥用的词语

泛滥成灾宁缺勿滥僭赏滥刑放刁把滥宁遗勿滥狂轰滥炸滥竽充数横恩滥赏宁缺毋滥滥官污吏

关于滥用的造句

1、各级执法人员,应依法行事,不得滥用手中的权力。

2、这篇文章滥用典故,有些句子读起来有晦涩之感。

3、不要显得很坚强。适当地用眼泪,但不能滥用。

4、因为人们破坏环境而造成的悲剧接二连三地发生,我们应该从中得到教育,保护环境,不要滥用资源。

5、实际上,协调这个词总是被滥用,真正做到协调并不容易。

点此查看更多关于滥用的详细信息

后世如何评价唐睿宗他有哪些轶事典故

嗣圣元年(684年),李旦登基,武则天垂帘听政,武周建立后,降为皇嗣,参与神龙政变,再次成为皇帝,后禅位于李隆基,于716年7月13日病逝,谥号玄真大圣大兴孝皇帝,庙号睿宗。

轶事典故

屡受猜忌

李旦于武氏当政期间,一直是李唐的政治旗帜,因此在中宗年间备受中宗及韦氏一党的猜忌。

景龙政变时,太子李重俊事败被杀。安乐公主与宰相宗楚客趁机陷害李旦与太平公主,诬称二人与李重俊同谋。御史中丞萧至忠负责调查,哭谏道:“陛下富有四海,却容不下一弟一妹,而让人罗织罪名加以残害吗?相王昔为皇嗣,在则天皇后面前数日不食,请求将天下让于陛下,其德行天下皆知,陛下怎能怀疑于他。”唐中宗只得作罢。

唐中宗死后,上官婉儿负责起草遗诏,曾想让韦皇后听政,并由李旦辅政。但宗楚客却对韦温道:“相王辅政,于理而言并不适宜,何况他和皇后又是叔嫂关系。自古礼制讲究叔嫂不通问,到时临朝之时,他和皇后又该如何为礼呢。”二人率诸宰相上表,请韦皇后临朝摄政。苏瑰虽表示反对,但李旦最终还是被罢去了辅政之权。

抱子而哭

唐隆政变前,李隆基并未把兵变计划告诉李旦。他对刘幽求、葛福顺等人道:“此番举事是为了挽救大唐社稷,事成福祉自当归于相王。但若万一事败,我们以身殉国便是,何必连累相王。现在将计划告知相王,他若赞成,就是让他也参预这种危险的行动,若不赞成,必会坏了大事。”政变成功后,李隆基请李旦入宫稳定局势,并叩头请罪。李旦抱着李隆基,哭道:“社稷宗庙不坠于地,全都是你的功劳啊。”

天子问道

李旦崇信道教,曾召见天台山道士司马承祯,向他请教阴阳术数。司马承祯道:“所谓‘道’,就是损之又损,以至于无为。”李旦又问:“对于个人修行来说,无为是最高的境界,那么治理国家的最高境界又是什么呢?”司马承祯答道:“治理国家与个人修行是一个道理,只要顺应世间万物的自然发展,屏除私心杂念,国家便可趋于大治。”李旦大为赞赏,将司马承祯比喻为教育黄帝的广成子。

绳奸之论

侍御史杨孚执法严明,纠劾官吏,不避权贵,因而受到权贵的诋毁。但李旦却道:“在老鹰搏击狡免时,必须赶紧帮助它,否则它就会反被狡免咬伤。御史绳奸(指纠劾奸恶)也是这个道理。如果君主不对他多方保护,他必会被奸恶之徒所咬伤。”

传德避灾

太平公主为了除掉太子李隆基,在彗星之事上借题发挥,指使术士向李旦进言:“彗星出现标志着除旧布新,而位于天市垣内的帝座星、心前星均有变化,这一切都预示着皇太子将要成为天子。”她本意是指太子将会篡位,想借此挑拨李旦与李隆基的父子关系,引起李旦的猜忌之心。但李旦却认为这是天意让他禅位太子,决定“传德避灾”。

太平公主及其党羽见弄巧成拙,又极力劝谏,认为李旦不可禅位。李旦却道:“中宗年间,奸佞擅权,上天多次示警。我当时就曾请中宗择立贤子,以避灾祸,结果惹得中宗不悦。我为此忧惧数日,寝食难安。难道说,我能劝说中宗禅位,而临到自己该禅位的时候,却反而做不到吗?”

李隆基听闻消息,连忙入宫,叩头力辞。李旦道:“社稷能够安定,我能够登基,都是你的功劳。如今帝座星有灾异出现,我传位给你,是希望能转祸为福,你又何必有所疑虑。”李隆基仍极力推辞。李旦又道:“你若是一个孝子,就当接受禅位。难道非要等我死了,方肯在柩前即位吗?”李隆基只得答应,流涕而出。

人物评价

刘昫:法不一则奸伪起,政不一则朋党生,上既启其泉源,下胡息于奔竞。观夫天后之时,云委于二张之第;孝和之世,波注于三王之门。献奇则除设盈庭,纳贿则斜封满路,咸以进趋相轨,奸利是图,如火投泉,安得无败?洎景龙继统,污俗廓清,然犹投杼于乘舆之间,抵掌于太平之日。以至书频告变,上不自安,宫臣致御魅之科,天子慊巡边之诏。彼既弯弓而射我,我则号泣以行刑。此虽镇国之尤,亦是临轩之失。夫君人孝爱,锡之以典刑,纳之于轨物,俾无僭逼,下绝觊觎,自然治道惟新,乱阶不作。孝和既已失之,玄真亦未为得。

宋祁:睿宗有圣子,一受命,一追帝,三赠太子,天与之报,福流无穷,盛欤!

孙甫:睿宗以次子平王贤而有功,取内外属望之意,从长子辞让之诚,立为太子;又以时方多难,上象示变,自知行事不当天意,遂传位于子,此实大公之心,安宗社之计也。然为一妹所惑,虽传位而不授以政,使太子称帝而主细务,自称太上皇而断大事,此体岂正乎?故养成一妹之恶,致奸人党附从而逆谋,赖太子英果,先事诛之,不然内难可测乎?盖睿宗虽有大公之心,而明断不至也,惜哉!

石介:中宗在位,韦庶人、安乐公主用事,忠良屏失,谗邪并用,刑赏僭滥,贿赂公行,庶政尽隳,彝伦攸斁,宫闱恣丑秽之行,朝廷扇朋比之风,宗社﨑危,海内咨怨。睿宗时为相王,目击其事,常扼腕嗟叹,不胜窃愤,及乎身履帝位,亲握万机,则宜刷疵涤瑕,洗秽濯垢,沐浴中外,咸使洁清,缉熙谟猷,皆有条理,而乃不戒覆车,复蹈危辙,专纵太平公主,恣横以乱朝政,遂使海内失望,君子息心,苟非继之以圣主,唐祚或去矣。臣尝谓中宗、睿宗为庸主,良以此也。

欧阳修:①睿宗因其子之功,而在位不久,固无可称者。②盖自高祖以来,三逊于位以授其子,而独睿宗上畏天戒,发于诚心。

司马光:①相王宽厚恭谨,安恬好让,故经武、韦之世,竟免于难。[12]②睿宗鉴前之祸,立嗣以功,所谓可与权矣。

范祖禹:唐自高祖取隋,五年而四方底平,九年而太宗立贞观之治,几于三代,然一传而有武氏之篡,国命中绝二十余年。中、睿享国日浅,朝廷浊乱,明皇以兵取而后得之,开元之治,几于贞观。

张唐英:中睿之朝,武三思、太平、安乐等公主,倚恃城社,竞为狐鼠,号令刑政,棼然无纪,朝廷乃市道之薮,刑赏乃权幸之柄。

洪迈:唐诸帝称太上皇者,高祖、睿宗、明皇、顺宗凡四君。顺宗以病废之故,不能临政,高祖以秦王杀建成、元吉,明皇幸蜀,为太子所夺,唯睿宗上畏天戒,发于诚心,为史册所表。然以事考之,睿宗以先大元年八月,传位于皇太子,犹五日一受朝,三品以上除授,及大刑政皆自决之。故皇帝之子嗣直、嗣谦、嗣升封王,皆以上皇诰而出命。又遣皇帝巡边。二年七月甲子,太平公主诛,明日乙丑,即归政,然则犹有不获已也。

李杞:①睿宗居武韦之世,从容自处,以免于难,卒成安李之功。②睿宗在唐本中材之主,惟明皇有大功,而推尊于父,故睿宗至今犹得贤君之名,可谓干父用誉者矣。

王夫之:自武氏之殄唐宗,惨杀其子而不恤,于是高宗之子姓,上及于兄弟,芟夷向尽,所仅存者三人而已。父闇而不能庇其生,母憯而不难置之死,又继以韦氏、宗楚客之淫凶,睿宗之与公主,其不与中宗同受刃者,幸也。原隰之裒,伊谁相惜,凋残已尽,仅保一人。诗不云乎:将恐将惧,惟吾与汝。”况其在同气之亲乎?故姚、故姚宋之言,社稷之计也;睿宗之尽然伤心,亦讵可决于一旦哉?

全祖望:睿宗虽中材,然非中宗比也,岂特此哉。中宗之所为如此,即非武后终当丧其天下,大臣有如霍光之徒,早当废之,相与竟立睿宗以安唐社。

乾隆帝:睿宗以明皇为之子,复辟之功不与焉。然父以子贵,故明皇讨贼,而睿宗入即大位。鉴建成之乱,立嫡以功,继以传位,可谓知权者矣。(《唐总论》)

蔡东藩:韦武既灭,朝廷易主,而太平乃首出建议,捽去少帝,此特一手一足之劳耳。人心已尽归相王,太平安能标异乎?然彼则自恃有功,睿宗亦以有功视之,卒至谗间东宫,谋生内变,牝鸡之不可司晨,固如此哉!然则太平固有罪矣,而睿宗之纵令为恶,亦未尝无咎焉。

标签: 诗歌

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系

推荐文章

更多

最新文章

更多

热门文章

更多